මුල ගී පද මං හඬපු හැමදාම
F
T
P

මං හඬපු හැමදාම ගී පද

මං හඬපු හැමදාම
නුඹ හිටිය සනසන්න
දුක දැනෙන මතුදාට
සනසන්න නුඹ කොහෙද

හිනැහෙන්න හිතුවාම
සිහිවෙන්නෙ ඔය මුහුණ
වාවන්න බැහැ තාම
නිදි නෑනෙ මුළු රෑම

පපු තුරුලෙ නිදියාපු
ඔබ ඉන්නෙ දැන් කොහෙද‍
අපි දෙන්නා ගොඩනගපු
පෙම් හීන අද නැද්ද
වෙන් වෙන්න හිතුවාට
දුර ආවා වැඩි නැද්ද
හීනෙන් ඇවිත් යන්න
ඔබ එන්නෙ කවදාද
හීනෙන් ඇවිත් යන්න
ඔබ එන්නෙ කවදාද

මං හඬපු හැමදාම
නුඹ හිටිය සනසන්න
දුක දැනෙන මතුදාට
සනසන්න නුඹ කොහෙද

හිනැහෙන්න හිතුවාම
සිහිවෙන්නෙ ඔය මුහුණ
වාවන්න බැහැ තාම
නිදි නෑනෙ මුළු රෑම

හිත ඇතුලෙ කකියාපු
දුක කීවේ නැහැ තාම
බොඳ වෙච්ච පෙම්හීන
සිහිවෙන්නෙ ඇයි මෙහෙම
ළං වෙන්න හැදුවාම
හැරයන්න දුක නැද්ද
ආලෙන් වෙලී ඉන්න
ඔබ එන්නෙ කවදාද
ආලෙන් වෙලී ඉන්න
ඔබ එන්නෙ කවදාද

මං හඬපු හැමදාම
නුඹ හිටිය සනසන්න
දුක දැනෙන මතුදාට
සනසන්න නුඹ කොහෙද

හිනැහෙන්න හිතුවාම
සිහිවෙන්නෙ ඔය මුහුණ
වාවන්න බැහැ තාම
නිදි නෑනෙ මුළු රෑම
වාවන්න බැහැ තාම
නිදි නෑනෙ මුළු රෑම
වාවන්න බැහැ තාම
නිදි නෑනෙ මුළු රෑම

ගීත ගායනය

මිහිඳු හේරත්
මිහිඳු හේරත් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

දිළුම් පීරිස්

සංගීත නාද රටා

දිළුම් සහ සමීර
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021