මුල ගී පද මං නැති දා හිතට දුකක් නුඹට නම් නැතී
F
T
P

මං නැති දා හිතට දුකක් නුඹට නම් නැතී ගී පද

මං නැති දා
මං නැති දා
හිතට දුකක්
නුඹට නම් නැති
පුදුමයි නුඹ වාගේ
මට ඉන්න
බැරි හැටි

මං නැති දා
හිතට දුකක්
නුඹට නම් නැති
පුදුමයි නුඹ වාගේ
මට ඉන්න
බැරි හැටි

සංසාරේ
සංසාරේ මගෙන් තැවුල්
නුඹට වෙන්නැති
ඒ හින්දා
නුඹෙ හිත රළු
පරළු වෙන්නැති
හිත රළු
පරළු වෙන්නැති

මං නැති දා
හිතට දුකක්
නුඹට නම් නැති
පුදුමයි නුඹ වාගේ
මට ඉන්න
බැරි හැටි

මං හින්දා
මං හින්දා ඔය දෑසට
කඳුළු එන්නැති
ඉනූ කඳුළු
නුඹ අද මට
දෙනවා වෙනැති
කඳුළැලි
දෙනවා වෙනැති

මං නැති දා
මං නැති දා
හිතට දුකක්
නුඹට නම් නැති
පුදුමයි නුඹ වාගේ
මට ඉන්න
බැරි හැටි

මං නැති දා
හිතට දුකක්
නුඹට නම් නැති
පුදුමයි නුඹ වාගේ
මට ඉන්න
බැරි හැටි

ගීත ගායනය

නෙලූ අධිකාරි
නෙලූ අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021