මුල ගී පද මනලෝලී මනමාලියේ
F
T
P

මනලෝලී මනමාලියේ ගී පද

මනලෝලී මනමාලියේ
ඔය දෑසේ කැල්මන් හෙලා
මාගේ දෑතේ දැවටී ආවේ
පවසන්නදෝ ආදරේ

කවදා හෝ සංසාරයේ
එක්වීලා අතිනත් වෙලා
ආවා වාගේ ඔබ මේ ආවේ
පවසාලා ප්‍රේමාදරේ

මුව මදහාසේ
ඔබ මට පෑවේ
විහිදා පෙම් ආරාධනේ
ඉඟියෙන් වාගේ රහසින් කීවේ
සැනසීමයි මේ ජිවිතේ

ඔබ හිනැහේවී
පුන්සඳ වාගේ
පායාලා මාගේ ලොවේ

මනලෝලී මනමාලියේ
ඔය දෑසේ කැල්මන් හෙලා
ආවා වාගේ ඔබ මේ ආවේ
පවසාලා ප්‍රේමාදරේ

ඇයි දෝ නොහැඟේ
ළෙංගතු වූයේ
ඔබ මා ළංවීලා මෙසේ
ළතැවුල් දිගේ සන්සිඳවුයේ
දෙනෙතේ දල්වාලා සෙනේ

ඔබ සුව ගෙනෙනා
සුවඳක් වාගේ
පාවෙවි මාගේ ලෝවේ

මනලෝලී මනමාලියේ
ඔය දෑසේ කැල්මන් හෙලා
මාගේ දෑතේ දැවටී ආවේ
පවසන්නදෝ ආදරේ

කවදා හෝ සංසාරයේ
එක්වීලා අතිනත් වෙලා
ආවා වාගේ ඔබ මේ ආවේ
පවසාලා ප්‍රේමාදරේ

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

හේමසිරි හල්පිට

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021