මුල ගී පද මනමාල ගිරව් මනලෝල ගමන් එති
F
T
P

මනමාල ගිරව් මනලෝල ගමන් එති ගී පද

මනමාල ගිරව්
මනලෝල ගමන් එති
කෝල නොවෙන්
යෙෳවනියේ
හද ආදර බස්
පවසන්න සිතයි
අමනාප නොවෙන්
මියුලැසියේ

මනමාල ගිරව්
මනලෝල ගමන් එති
කෝල නොවෙන්
යෙෳවනියේ
හද ආදර බස්
පවසන්න සිතයි
අමනාප නොවෙන්
මියුලැසියේ

ඈත රටින්
ලද දූත හසුන්
බැලුවාට හොරෙන්
සඳඑළියේ
ප්‍රේම විරහ
දුක සෝකය දී
පිටුපානු එපා සඳවතියේ
ප්‍රේම විරහ
දුක සෝකය දී
පිටුපානු එපා සඳවතියේ

මනමාල ගිරව්
මනලෝල ගමන් එති
කෝල නොවෙන්
යෙෳවනියේ
හද ආදර බස්
පවසන්න සිතයි
අමනාප නොවෙන්
මියුලැසියේ

දෑත රබන්
සංගීත සුරල්
හැඬවෙන්න ලඟයි
කලඑළියේ
දීග නොයන්
ළිඳලන්ද මගේ ගම
පාළු කෙරෙයි මියුලැසියේ
දීග නොයන්
ළිඳලන්ද මගේ ගම
පාළු කෙරෙයි මියුලැසියේ

මනමාල ගිරව්
මනලෝල ගමන් එති
කෝල නොවෙන්
යෙෳවනියේ
හද ආදර බස්
පවසන්න සිතයි
අමනාප නොවෙන්
මියුලැසියේ

මනමාල ගිරව්
මනලෝල ගමන් එති
කෝල නොවෙන්
යෙෳවනියේ
හද ආදර බස්
පවසන්න සිතයි
අමනාප නොවෙන්
මියුලැසියේ

ගීත ගායනය

සෝමතිලක ජයමහ
සෝමතිලක ජයමහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021