මුල ගී පද මංමුලා වෙලා ඔබ නෙතු
F
T
P

මංමුලා වෙලා ඔබ නෙතු ගී පද

මංමුලා වෙලා
ඔබ නෙතු මා ඉන්නේ
සිතුවමක් මවා
මා සිත අද තනියේ
ඔබ දුටු ඒ දිනයේ
මගෙ සිත ඔබ ගත්තේ
සැමදා ළං වී ඉන්නයි
මා පැතුවේ

නොකියම ඔබ
යන්නට යාවී
මගෙ හද ඔබ
වෙන් කර යාවී
කරනට වෙන
දෙයකුත් නැහැනේ
අද මා සිත්තැවුලෙන්
ඉන්නේ

අද අපි වෙන්වී
කඳුළින් සිත් සිරවී
මතකෙන් ඔබ
වෙන්වී යාවී
අද වගෙ මට මතකයි
ඔබ මා හැරගිය දා
වෙනකෙක් හා
තුරුලේ පැටලී

මංමුලා වෙලා
ඔබ නෙතු මා ඉන්නේ
සිතුවමක් මවා
මා සිත අද තනියේ
ඔබ දුටු ඒ දිනයේ
මගෙ සිත ඔබ ගත්තේ
සැමදා ළං වී ඉන්නයි
මා පැතුවේ

නොකියම ඔබ
යන්නට යාවී
මගෙ හද ඔබ
වෙන් කර යාවී
කරනට වෙන
දෙයකුත් නැහැනේ
අද මා සිත්තැවුලෙන්
ඉන්නේ

දිවඟන මා දුටු ඒ
සිත් තැවුලන් නිවුණේ
වෙනකෙක් හා
මගෙ හද බැඳුණේ
සිහිනෙන් දෝ සිතුවේ
මිරිඟුවක් ද මේ
මගේ ලෝකේ

ලස්සන ඔය දෙතොලේ
සිනහව මගෙ
හද පතුලෙ රැඳේ

මංමුලා වෙලා
ඔබ සතු මා ඉන්නේ
සිතුවමක් මවා
මා සිත අද නෑ
තනි වෙන්නේ
ඇය දුටු ඒ දිනයේ
මගෙ සිත ඇය ගත්තේ
සැමදා ළං වී ඉන්නයි
මා පැතුවේ

ගීත ගායනය

රෝහිත රාජපක්ෂ
රෝහිත රාජපක්ෂ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රෝහිත රාජපක්ෂ

සංගීත නාද රටා

රෝහිත රාජපක්ෂ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021