මුල ගී පද මරීයා මා නෙතු ඔබ සොයයි
F
T
P

මරීයා මා නෙතු ඔබ සොයයි ගී පද

මා නෙතු
ඔබ සොයයි
මේ යාමයේ
ශෘංගාරියේ
මා හිත චංචලයි
මේ රාත්‍රියේ
ඔබ නැති පැයේ

මගෙ හීනේ මේ
ඔබ මාගේ නේ
සිහිනේ හමුවී
ඉමු ළං වෙලා

මරීයා මරීයා මරීයා
සිහිනේ තරු කුමරියේ
මරීයා මරීයා මරීයා
සිහිනේ හිමි කුමරියේ

බැඳී සිත
නුඹ වෙත ළඳුනේ
වෙලී ගත
නුඹගේ පහසේ
සුව විඳිමු ප්‍රේමේ
ලොවටත් රහසේ

බැඳී සිත
නුඹ වෙත ළඳුනේ
වෙලී ගත
නුඹගේ පහසේ
සුව විඳිමු ප්‍රේමේ
ලොවටත් රහසේ

මගෙ හීනේ මේ
ඔබ මාගේ නේ
සිහිනේ හමුවී
ඉමු ළං වෙලා

මරීයා මරීයා මරීයා
සිහිනේ තරු කුමරියේ
මරීයා මරීයා මරීයා
සිහිනේ හිමි කුමරියේ

සලෙළ රුව
ඇඳි මා මනසේ
පියවි ලොව
හමුවුනු කෙලෙසේ
විගස එනුමැන
රැකගමි පණ සේ

සලෙළ රුව
ඇඳි මා මනසේ
පියවි ලොව
හමුවුනු කෙලෙසේ
විගස එනුමැන
රැකගමි පණ සේ

මගෙ හීනේ මේ
ඔබ මාගේ නේ
සිහිනේ හමුවී
ඉමු ළං වෙලා

මා නෙතු
ඔබ සොයයි
මේ යාමයේ
ශෘංගාරියේ
මා හිත චංචලයි
මේ රාත්‍රියේ
ඔබ නැති පැයේ

මගෙ හීනේ මේ
ඔබ මාගේ නේ
සිහිනේ හමුවී
ඉමු ළං වෙලා

මරීයා මරීයා මරීයා
සිහිනේ තරු කුමරියේ
මරීයා මරීයා මරීයා
සිහිනේ හිමි කුමරියේ

ගීත ගායනය

රධීෂ් වැන්දබෝනා
රධීෂ් වැන්දබෝනා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

පණ්ඩුක සමරකෝන්

සංගීත නාද රටා

රධීෂ් වැන්දබෝනා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021