මුල ගී පද මට හීනයක් වෙලා
F
T
P

මට හීනයක් වෙලා ගී පද

මට හීනයක් වෙලා
ඔබේ ඔය ආදරේ
සිත තාම දන්නෙ නෑ
මා ඇයි ද පෙම් කලේ
සඳ රාජිනී නුඹයි
මගේ හද මන්දිරේ
සදා වෙනස් නොවේ
මගේ ආදරේ

මට හීනයක් වෙලා
ඔබේ ඔය ආදරේ
සිත තාම දන්නෙ නෑ
මා ඇයි ද පෙම් කලේ
සඳ රාජිනී නුඹයි
මගේ හද මන්දිරේ
සදා වෙනස් නොවේ
මගේ ආදරේ

රෑ දොළොස් පැයේ
ඔබේ නෙතු මා ළඟයි ප්‍රියේ
චංචලයි වගේ
ඔබේ හිත කොයි ද පාවුනේ

රෑ දොළොස් පැයේ
ඔබේ නෙතු මා ළඟයි ප්‍රියේ
චංචලයි වගේ
ඔබේ හිත කොයි ද පාවුනේ
අදහන්න බෑ
කඳුළක්ද ආදරේ
නුඹ දන්නෙ නෑ
සුන්දරයි ජිවිතේ

තාරුකා වියන්
ගොතාලා මාගෙ අම්බරේ
ඇයි ද හැංගුනේ
හෙලා මා අන්ධකාරයේ

තාරුකා වියන්
ගොතාලා මාගෙ අම්බරේ
ඇයි ද හැංගුනේ
හෙලා මා අන්ධකාරයේ
අදහන්න බෑ
කඳුළක්ද ආදරේ
නුඹ දන්නෙ නෑ
සුන්දරයි ජිවිතේ

මට හීනයක් වෙලා
ආදරේ
සිත තාම දන්නෙ නෑ
මා ඇයි ද පෙම් කලේ
සඳ රාජිනී නුඹයි
මගේ හද මන්දිරේ
සදා වෙනස් නොවේ
මගේ ආදරේ

මට හීනයක් වෙලා
ඔබේ ඔය ආදරේ
සිත තාම දන්නෙ නෑ
මා ඇයි ද පෙම් කලේ
සඳ රාජිනී නුඹයි
මගේ හද මන්දිරේ
සදා වෙනස් නොවේ
මගේ ආදරේ

ගීත ගායනය

දමිත් අසංක
දමිත් අසංක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අමිල දිල්හාන්

සංගීත නාද රටා

සම්පත් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021