මුල ගී පද මතක අමතකයිලූ
F
T
P

මතක අමතකයිලූ ගී පද

මතක අමතකයිලූ
ඔව් ඈ
හිතට එකඟයිලූ
වාවගන්න බෑලූ
දැකලා වාගෙ පුරුදුයිලූ

දන්නැතිකමට ළං වි
රත්තරන්
මම ඔබට පෙම් කළා
ඉස්තරං
පව් කරලා
වැඩක් නෑ සිල් අරං
මම යන්නම යන්නම්
සමු අරන්

ඔබ හින්ද වැටුණු
අපරාදෙ කඳුළු
පසුතැවෙන තැනක
වැටූණා මං
මම හීන දැකපු
හැම දාම පෙනුණු
සුදු මූණ ඔබගෙ
රත්තරන්

ඔබ හින්ද වැටුණු
අපරාදෙ කඳුළු
පසුතැවෙන තැනක
වැටූණා මං
මම හීන දැකපු
හැම දාම පෙනුණු
සුදු මූණ ඔබගෙ
රත්තරන්

අමතකයි නම්
පෙම් කෙරූවා මං
ලෝකෙට මොනවාද
කියන්නේ
කිසිම වරදක්
නොකෙරු ලෙස දැන්
ඔබ කොහොම ද
ජීවත් වෙන්නේ

දන්නැතිකමට ළං වි
රත්තරන්
මම ඔබට පෙම් කළා
ඉස්තරං
පව් කරලා
වැඩක් නෑ සිල් අරං
මම යන්නම යන්නම්
සමු අරන්

ඔබ හින්ද වැටුණු
අපරාදෙ කඳුළු
පසුතැවෙන තැනක
වැටූණා මං
මම හීන දැකපු
හැම දාම පෙනුණු
සුදු මූණ ඔබගෙ
රත්තරන්

ඔබ හින්ද වැටුණු
අපරාදෙ කඳුළු
පසුතැවෙන තැනක
වැටූණා මං
මම හීන දැකපු
හැම දාම පෙනුණු
සුදු මූණ ඔබගෙ
රත්තරන්

ඔබට පිං දැන්
හොඳ වැඩියි මං
කවදා හරි
තේරුං යයිනේ
මා එපානං
යන්න පුළුවං
මොනවාද
බලාගෙන ඉන්නේ

දන්නැතිකමට ළං වි
රත්තරං
මම ඔබට පෙම් කළා
ඉස්තරං
පව් කරලා
වැඩක් නෑ සිල් අරං
මම යන්නම යන්නම්
සමු අරන්

මතක අමතකයිලූ
ඔව් ඈ
හිතට එකඟයිලූ
වාවගන්න බෑලූ
දැකලා වාගෙ පුරුදුයිලූ

දන්නැතිකමට ළං වි
රත්තරන්
මං ඔබට පෙම් කළා
ඉස්තරං
පව් කරලා
වැඩක් නෑ සිල් අරං
මම යන්නම යන්නම්
සමු අරන්

ඔබ හින්ද වැටුණු
අපරාදෙ කඳුළු
පසුතැවෙන තැනක
වැටූණා මං
මම හීන දැකපු
හැම දාම පෙනුණු
සුදු මූණ ඔබගෙ
රත්තරන්

ඔබ හින්ද වැටුණු
අපරාදෙ කඳුළු
පසුතැවෙන තැනක
වැටූණා මං
මම හීන දැකපු
හැම දාම පෙනුණු
සුදු මූණ ඔබගෙ
රත්තරන්

ගීත ගායනය

තිවංක දිල්ශාන්
තිවංක දිල්ශාන් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

හර්ෂණ කේ. පෙරේරා

සංගීත නාද රටා

ප්‍රගීත් පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021