මුල ගී පද මතකයන් ඔබේ සිතේ තබා ගෙන
F
T
P

මතකයන් ඔබේ සිතේ තබා ගෙන ගී පද

මතකයන් ඔබේ
සිතේ තබා ගෙන
දුක් විඳිනා මම ඔබගේ
පළමු පෙම්වතා
සුවඳ පොදට පවා
ඔබෙ පෙම් කරනා
අදටත් මම ඔබගේ
පළමු පෙම්වතා
අදටත් මම ඔබගේ
පළමු පෙම්වතා

සිනාසෙන්න නොහැකී නම්
මට හඬන්නට
ඔබ ළඟමයි හැමදාමත්
කැමති ඉන්නට
සිනාසෙන්න නොහැකී නම්
මට හඬන්නට
ඔබ ළඟමයි හැමදාමත්
කැමති ඉන්නට

ඉනු කඳුළැලි ගලා යන්න
යන තුරු වත් මට
ඉඩ දෙන්නකො ඔබගේ
ළඟම ඉන්නට

මතකයන් ඔබේ
සිතේ තබා ගෙන
දුක් විඳිනා මම ඔබගේ
පළමු පෙම්වතා

සරසවන්න ජීවිතය
මට හැම දාක
ඔබේ හදින් මා ලැබුවේ
කුළුඳුල් පෙම
සරසවන්න ජීවිතය
මට හැම දාක
ඔබේ හදින් මා ලැබුවේ
කුළුඳුල් පෙම

ජීවිතයම වරදාලා
ගියමුත් පවට
වෙනසක් නෑ ආදරයේ
මම තව ඔබට

මතකයන් ඔබේ
සිතේ තබා ගෙන
දුක් විඳිනා මම ඔබගේ
පළමු පෙම්වතා
සුවඳ පොදට පවා
ඔබෙ පෙම් කරනා
අදටත් මම ඔබගේ
පළමු පෙම්වතා
අදටත් මම ඔබගේ
පළමු පෙම්වතා

ගීත ගායනය

චාමර වීරසිංහ
චාමර වීරසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021