මුල ගී පද මේ අවුරුදු කාලේ සිනහ වෙයන් රාලේ
F
T
P

මේ අවුරුදු කාලේ සිනහ වෙයන් රාලේ ගී පද

මේ අවුරුදු කාලේ
සිනහ වෙයන් රාලේ
තෙල් ඉහිරුණු
කැවුම් ගෙඩිය වාගේ

මේ අවුරුදු කාලේ
සිනහ වෙයන් රාලේ
තෙල් ඉහිරුණු
කැවුම් ගෙඩිය වාගේ

දොං තරිකිට කැත්ත දොදොං
පිල වටකර කැත්ත දොදොං
ළමාතැල්ල ඩිඟිසි ඩිඟොයි
ළමාතැල්ල තරිය තාම්
කැවුම් කොකිස්
තෙලේ බැදෙයි
කැවිලි සුවඳ
සිතට දැනෙයි

බාං බාං බ කිකිළි
ඊයෙ උදේ ගිය කිකිළි
තාම ආවෙ නෑ කිකිළි
බාං බාං බ

ගත්‍රිංඥං ත්‍රිංඥා
ගතිගතගෝ ගතිගතගෝ
ඔංචිලි චිලි වාරම්
ගම දෙවනත් වෙන්නා
මැංගිරි ඩිනිකෝ
අවුරුදු ආවෝ

මේ අවුරුදු කාලේ
සිනහ වෙයන් රාලේ
තෙල් ඉහිරුණු
කැවුම් ගෙඩිය වාගේ

මේ අවුරුදු කාලේ
සිනහ වෙයන් රාලේ
තෙල් ඉහිරුණු
කැවුම් ගෙඩිය වාගේ

දොං තරිකිට කැත්ත දොදොං
පිල වටකර කැත්ත දොදොං
ළමාතැල්ල ඩිඟිසි ඩිඟොයි
ළමාතැල්ල තරිය තාම්
ගමේ රබන් දොරට වඩියි
සිනහ මුහුණු අවට පෙනෙයි

බාං බාං බ කිකිළි
ඊයෙ උදේ ගිය කිකිළි
තාම ආවෙ නෑ කිකිළි
බාං බාං බ

ගත්‍රිංඥං ත්‍රිංඥා
ගතිගතගෝ ගතිගතගෝ
සිංහල අවුරුද්දේ
මල් කැකුළක් සේ දිළිසේ
මැංගිරි ඩිනිකෝ
අවුරුදු ආවෝ

මේ අවුරුදු කාලේ
සිනහ වෙයන් රාලේ
තෙල් ඉහිරුණු
කැවුම් ගෙඩිය වාගේ

මේ අවුරුදු කාලේ
සිනහ වෙයන් රාලේ
තෙල් ඉහිරුණු
කැවුම් ගෙඩිය වාගේ

ආ ආ අඅඅ අඅඅ ආ
ආ ආ අඅඅ අඅඅ ආ

ගීත ගායනය

ලයනල් රංවල
ලයනල් රංවල ගේ තවත් ගී පද

සහන් රංවල
සහන් රංවල ගේ තවත් ගී පද

ඉන්දීවරී අබේවර්ධන
ඉන්දීවරී අබේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ජයතිස්ස බොරළුගොඩ

සංගීත නාද රටා

ලයනල් රංවල
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021