මුල ගී පද මේ භවයෙදි මුළු දිය දායේ
F
T
P

මේ භවයෙදි මුළු දිය දායේ ගී පද

මේ භවයෙදි
මුළු දිය දායේ
එකතු නොවෙනු
ඇත අප ආයේ
පවස නිවන
දිය පොදක්
නොවී ඔබ
ඇයි මහ
සාගරයක් වූයේ

මේ භවයෙදි
මුළු දිය දායේ
එකතු නොවෙනු
ඇත අප ආයේ
පවස නිවන
දිය පොදක්
නොවී ඔබ
ඇයි මහ
සාගරයක් වූයේ

ඔබ ගැන
ඉපැදෙන සිතුවිල්ලේ
අවසන මුල වේ
ලතැවිල්ලේ

ඔබ ගැන
ඉපැදෙන සිතුවිල්ලේ
අවසන මුල වේ
ලතැවිල්ලේ

වෙරළෙහි ගල් පරයක්
විය හැකි නම්
තෙමුනත් ඇත
කරදිය රැල්ලේ

මේ භවයෙදි
මුළු දිය දායේ
එකතු නොවෙනු
ඇත අප ආයේ
පවස නිවන
දිය පොදක්
නොවී ඔබ
ඇයි මහ
සාගරයක් වූයේ

සුදු මුදු වැල්ලෙහි
නතරවෙලා
රළ පස රළ
ලුහුබඳිනු බලා

සුදු මුදු වැල්ලෙහි
නතරවෙලා
රළ පස රළ
ලුහුබඳිනු බලා

සුසුම් වළලු
උඩුගුවනට යවනෙමි
පැතුම් සඳුන්
හද ගලෙහි උලා

මේ භවයෙදි
මුළු දිය දායේ
එකතු නොවෙනු
ඇත අප ආයේ
පවස නිවන
දිය පොදක්
නොවී ඔබ
ඇයි මහ
සාගරයක් වූයේ

මේ භවයෙදි
මුළු දිය දායේ
එකතු නොවෙනු
ඇත අප ආයේ
පවස නිවන
දිය පොදක්
නොවී ඔබ
ඇයි මහ
සාගරයක් වූයේ

ගීත ගායනය

නාරද දිසාසේකර
නාරද දිසාසේකර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021