මුල ගී පද මේ ගමන මග නතර විය යුතුයි
F
T
P

මේ ගමන මග නතර විය යුතුයි ගී පද

මේ ගමන මග
නතර විය යුතුයි
නෙතු සොරොව්
දොර බිඳී
සුසුම් සැඩ
සුළි සැදී
මේ ගමන මග
නතර විය යුතුයි

මෙතෙක් පැමිණිය
දුර ද හරිම පුදුමයි
ගිමන් නිව්වෙත්
වැටුණු කඳුළු තුලමයි
කොහේ යන්නද නොදැන
ඔහේ පැමිණිය ගමන
නිමා කළ යුතු
එකම එක රිදුමයි

මේ ගමන මග
නතර විය යුතුයි
නෙතු සොරොව්
දොර බිඳී
සුසුම් සැඩ
සුළි සැදී
මේ ගමන මග
නතර විය යුතුයි

සිතක් විළි ලා
තැනූ සිහින පමණයි
ඔබත් ඔබෙමයි
තවම මමත්
මගෙමයි

පතා පැමිණිය නුවර
පෙමාතුර වී වැටෙන
නිමා කළ යුතු
නෙතු කඳුළු බෝමයි

මේ ගමන මග
නතර විය යුතුයි
නෙතු සොරොව්
දොර බිඳී
සුසුම් සැඩ
සුළි සැදී
මේ ගමන මග
නතර විය යුතුයි

මේ ගමන මග
නතර විය යුතුයි

ගීත ගායනය

හර්ෂණ දිසානායක
හර්ෂණ දිසානායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රවී සිරිවර්ධන

සංගීත නාද රටා

දර්ශන වික්‍රමතුංග
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021