මුල ගී පද මේ ජීවනයේ මුළු සංසාරේ උදාරයි ආදරේ
F
T
P

මේ ජීවනයේ මුළු සංසාරේ උදාරයි ආදරේ ගී පද

මේ ජීවනයේ
මුළු සංසාරේ
මේ ජීවනයේ
මුළු සංසාරේ
උදාරයි උදාරයි
උදාරයි ආදරේ

මා ද ගිලෙන්නේ
පෙම් සිලිලාරේ
මා ද ගිලෙන්නේ
පෙම් සිලිලාරේ
උදාරයි උදාරයි
උදාරයි ආදරේ
මේ ජීවනයේ

දෑත දෑතෙ
බැඳ ඈ ලං වී
මට පෑව ආදරේ
දෑත දෑතෙ
බැඳ ඈ ලං වී
මට පෑව ආදරේ

සනසා
ලොලා ලන කාලේ
දිවි තෙක්ම
සිහි කලේ
ඒ නිල් දෑසේ
බැල්මෙන් කැල්මෙන්
මා යන ගමනට
දිරි දෙයි

මේ ජීවනයේ
මුළු සංසාරේ
මේ ජීවනයේ
මුළු සංසාරේ
උදාරයි උදාරයි
උදාරයි ආදරේ

මා ද ගිලෙන්නේ
පෙම් සිලිලාරේ
මා ද ගිලෙන්නේ
පෙම් සිලිලාරේ
උදාරයි උදාරයි
උදාරයි ආදරේ
මේ ජීවනයේ

සුවඳ හාදු
දුනි සතපාලා
යහනාවෙ මා හොවා
සුවඳ හාදු
දුනි සතපාලා
යහනාවෙ මා හොවා

පිංසාර
ඇයගේ තුරුලේ
සැනසේ රජුන් පවා
ඒ දරුවෙකුගේ
පන වැනි උත්තම
අම්මාගේ ආදරයයි

මේ ජීවනයේ
මුළු සංසාරේ
මේ ජීවනයේ
මුළු සංසාරේ
උදාරයි උදාරයි
උදාරයි ආදරේ

මා ද ගිලෙන්නේ
පෙම් සිලිලාරේ
මා ද ගිලෙන්නේ
පෙම් සිලිලාරේ
උදාරයි උදාරයි
උදාරයි ආදරේ

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021