මුල ගී පද මේ මල් පාර දිගේ එන්න සමදරා
F
T
P

මේ මල් පාර දිගේ එන්න සමදරා ගී පද

මේ මල් පාර දිගේ
එන්න සමදරා
සිත් මල් යාය පිපී
ඉන්න සමදරා
තුන් යාමේ
ඔබ සිහිවේ
තුන් යාමේ
ඔබ සිහිවේ

මේ මල් යාය පිපී
ඉන්න සමදරා

මට බහ දුන් දා
ඉහ මල් පිපුණා
නිල්වන් ගුවනේ
රූ සිරි මැවුනා

මට බහ දුන් දා
ඉහ මල් පිපුණා
නිල්වන් ගුවනේ
රූ සිරි මැවුනා
නිල්වන් ගුවනේ
රූ සිරි මැවුනා

මේ මල් පාර දිගේ
එන්න සමදරා
සිත් මල් යාය පිපී
ඉන්න සමදරා
තුන් යාමේ
ඔබ සිහිවේ
තුන් යාමේ
ඔබ සිහිවේ

මේ මල් යාය පිපී
ඉන්න සමදරා

රන් දම් පළඳා
අත කර සරසා
අප දිවි දැහැනේ
බැඳෙමූ සැමදා

රන් දම් පළඳා
අත කර සරසා
අප දිවි දැහැනේ
බැඳෙමූ සැමදා
අප දිවි දැහැනේ
බැඳෙමූ සැමදා

මේ මල් පාර දිගේ
එන්න සමදරා
සිත් මල් යාය පිපී
ඉන්න සමදරා
තුන් යාමේ
ඔබ සිහිවේ
තුන් යාමේ
ඔබ සිහිවේ

මේ මල් යාය පිපී
ඉන්න සමදරා

මේ මල් පාර දිගේ
එන්න සමදරා
සිත් මල් යාය පිපී
ඉන්න සමදරා
තුන් යාමේ
ඔබ සිහිවේ
තුන් යාමේ
ඔබ සිහිවේ

මේ මල් යාය පිපී
ඉන්න සමදරා
මේ මල් යාය පිපී
ඉන්න සමදරා
මේ මල් යාය පිපී
ඉන්න සමදරා

ගීත ගායනය

නාමල් උඩුගම
නාමල් උඩුගම ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021