මුල ගී පද මේ මල් යායේ
F
T
P

මේ මල් යායේ ගී පද

මේ මල් යායේ
මා හා එක්වීලා
ඈ පෑ සිනා
ළං වෙලා
රෑ තරු වාගේ
නිවුණා මැලවීලා
මා දෑසේ
දී වේදනා

මේ මල් යායේ
මා හා එක්වීලා
ඈ පෑ සිනා
ළං වෙලා
රෑ තරු වාගේ
නිවුණා මැලවීලා
මා දෑසේ
දී වේදනා

මා දෑතේ
වෙළිලා එදා
රෑ සීතේ
සඳපානේ
පියනැගුවා
ඒ ඡායා
සිහිනේ යා වී
ඈ මාගේ
නෙතු දෑලේ
දුක සැදුවා

මේ මල් යායේ
මා හා එක්වීලා
ඈ පෑ සිනා
ළං වෙලා
රෑ තරු වාගේ
නිවුණා මැලවීලා
මා දෑසේ
දී වේදනා

සෝ ගීතේ
සවනේ යා වී
මා ලෝකේ
තනි වූ සේ
මට හැඟුණා
ඇ මා හා
පෙර දා මැවූ
ඒ මායා
මීදුම් සේ
දුර ඇදුණා

මේ මල් යායේ
මා හා එක්වීලා
ඈ පෑ සිනා
ළං වෙලා
රෑ තරු වාගේ
නිවුණා මැලවීලා
මා දෑසේ
දී වේදනා

මේ මල් යායේ
මා හා එක්වීලා
ඈ පෑ සිනා
ළං වෙලා
රෑ තරු වාගේ
නිවුණා මැලවීලා
මා දෑසේ
දී වේදනා

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

හේමසිරි හල්පිට

සංගීත නාද රටා

සුනිල් ධර්මසේන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021