මුල ගී පද මේ මැයි ගහ යට දවසක් දා
F
T
P

මේ මැයි ගහ යට දවසක් දා ගී පද

මේ මැයි ගහ යට දවසක් දා
වැස්සට අපි උන්නා
රතු කැට වාගේ මැයි මල් පිපි පිපි
අපට සෙවණ දුන්නා
අපට සෙවණ දුන්නා

මැයි මාසේ එක සැන්දෑ වරුවක
සීතල වැහී පොද වැටෙන වෙලේ
ආදර වියෝවක් හිතින් එබෙන සඳ
වැහි පොද සේ නෙතු කඳුළු හැලේ
වැහි පොද සේ නෙතු කඳුළු හැලේ

වැහි පොද වැටුණත් ඉස්සර වාගේ
මැයි මල් පිපුනත් රතට රතේ
අප දෙදෙනෙක් නැත අද මා පමණයි
මැයි ගස් සෙවණේ අඳුරු පෙතේ
මැයි ගස් සෙවණේ අඳුරු පෙතේ

මේ මැයි ගහ යට දවසක් දා
වැස්සට අපි උන්නා
රතු කැට වාගේ මැයි මල් පිපී පිපි
අපට සෙවණ දුන්නා
අපට සෙවණ දුන්නා
අපට සෙවණ දුන්නා
අපට සෙවණ දුන්නා

ගීත ගායනය

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අජන්තා රණසිංහ

සංගීත නාද රටා

මිල්රෝයි ධර්මරත්න
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021