මුල ගී පද මේ මුළු අහසම වියන සදන්නේ
F
T
P

මේ මුළු අහසම වියන සදන්නේ ගී පද

මේ මුළු අහසම
වියන සදන්නේ
අපි දෙන්නාගේ ආදරයෙන්

මේ මුළු පොළොවම
පලස සදන්නේ
ඒ ආදරයට ආදරයෙන්

මේ මුළු අහසම
වියන සදන්නේ
අපි දෙන්නාගේ ආදරයෙන්

මේ මුළු පොළොවම
පලස සදන්නේ
ඒ ආදරයට ආදරයෙන්

පෙරුම්පුරාගෙන
සංසාරේ අපි
එක මග එක ලෙස
එන්න ඇති
පෙරුම්පුරාගෙන
සංසාරේ අපි
එක මග එක ලෙස
එන්න ඇති

ඒ ආ ගමනේ
යශෝධරා සේ
ඔබ මගෙ ළඟ
සැනසෙන්න ඇති
ඔබ මගෙ ළඟ
සැනසෙන්න ඇති

මේ මුළු අහසම
වියන සදන්නේ
අපි දෙන්නාගේ ආදරයෙන්

මේ මුළු පොළොවම
පලස සදන්නේ
ඒ ආදරයට ආදරයෙන්

මේ මුළු අහසම
වියන සදන්නේ
අපි දෙන්නාගේ ආදරයෙන්

මේ මුළු පොළොවම
පලස සදන්නේ
ඒ ආදරයට ආදරයෙන්

සෙවනැල්ලක් සේ
ඔබ ළඟ ඉන්නම්
මේ මග අවසන්
කරන තුරා
සෙවනැල්ලක් සේ
ඔබ ළඟ ඉන්නම්
මේ මග අවසන්
කරන තුරා

ඒ මග අවසන
සරසාලන්නේ
ඔබෙ සෙනෙහස
මට ලැබෙන තුරා
ඔබෙ සෙනෙහස
මට ලැබෙන තුරා

මේ මුළු අහසම
වියන සදන්නේ
අපි දෙන්නාගේ ආදරයෙන්

මේ මුළු පොළොවම
පලස සදන්නේ
ඒ ආදරයට ආදරයෙන්

මේ මුළු අහසම
වියන සදන්නේ
අපි දෙන්නාගේ ආදරයෙන්

මේ මුළු පොළොවම
පලස සදන්නේ
ඒ ආදරයට ආදරයෙන්

ගීත ගායනය

ජගත් වික්‍රමසිංහ
ජගත් වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ප්‍රියානි ජයසිංහ
ප්‍රියානි ජයසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සමන් දිසානායක

සංගීත නාද රටා

ජගත් වික්‍රමසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021