මුල ගී පද මේ නගරය මා ඔබ
F
T
P

මේ නගරය මා ඔබ ගී පද

මේ නගරය මා ඔබ
මුනගැසුණු නගරයයි
මේ නගරය මා ඔබ
වෙන් කෙරුණු නගරයයි

මේ නගරය මා ඔබ
මුනගැසුණු නගරයයි
මේ නගරය මා ඔබ
වෙන් කෙරුණු නගරයයි

වැව් ඉවුරේ දිය රැළ
පෙර සේම බිඳෙනවා
නුග ගස් පෙළ අප නැතුවත්
තව දළුලනවා

වැව් ඉවුරේ දිය රැළ
පෙර සේම බිඳෙනවා
නුග ගස් පෙළ අප නැතුවත්
තව දළු ලනවා
සරසවි බිම කඳු රැල්ලෙන්
එතෙර පෙනෙනවා
ඔබත් එක්ක ආයෙත් එහි
යන්න හිතෙනවා

මේ නගරය මා ඔබ
මුනගැසුණු නගරයයි
මේ නගරය මා ඔබ
වෙන් කෙරුණු නගරයයි

ඔබ අත ගෙන ගිය වීදියෙ
ඈ හා යනවා
සිඟිති පුතා අතැඟිල්ලක
එල්ලී එනවා

ඔබ අත ගෙන ගිය වීදියෙ
ඈ හා යනවා
සිඟිති පුතා අතැඟිල්ලක
එල්ලී එනවා
ඒ කාලේ පැතූ පැතුම්
යලි සිහි වෙනවා
ජීවිතයම හීනයෙකැයි
කියා සිතෙනවා

මේ නගරය මා ඔබ
මුනගැසුණු නගරයයි
මේ නගරය මා ඔබ
වෙන් කෙරුණු නගරයයි

මේ නගරය මා ඔබ
මුනගැසුණු නගරයයි
මේ නගරය මා ඔබ
වෙන් කෙරුණු නගරයයි

ගීත ගායනය

මර්වින් පෙරේරා
මර්වින් පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021