මුල ගී පද මේ තරම් දුක දරාගන්නට
F
T
P

මේ තරම් දුක දරාගන්නට ගී පද

මේ තරම් දුක දරාගන්නට
ඔබට හැකි වුනෙ කොහෙන්දෝ
ඔබ එදා තුරුලට අරන් මා
කියූ කවි අද මතකදෝ

මේ තරම් දුක දරාගන්නට
ඔබට හැකි වුනෙ කොහෙන්දෝ
ඔබ එදා තුරුලට අරන් මා
කියූ කවි අද මතකදෝ

මම හිඳී ඔබ දෙස බලා අද
වාරු දෙන්නට නොහැකි වී
නෙත් තෙමෙයි මගෙ මතක් වී මා
උකුලෙ රඳවා උන් හැටී

මේ තරම් දුක දරාගන්නට
ඔබට හැකි වුනෙ කොහෙන්දෝ
ඔබ එදා තුරුලට අරන් මා
කියූ කවි අද මතකදෝ

දිය බිඳක් තොල් මත තබා අද
කුසට අහරක් නොම වැටී
මතක් වෙයි මට දුක් විඳන් ඔබ
මගේ කුස පිරවූ හැටී

මේ තරම් දුක දරාගන්නට
ඔබට හැකි වුනෙ කොහෙන්දෝ
ඔබ එදා තුරුලට අරන් මා
කියූ කවි අද මතකදෝ

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මංජුල සේනානායක

සංගීත නාද රටා

එච්. එම්. ජයවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021