මුල ගී පද මේ උයන් තෙරේ තුරු සෙවණේ
F
T
P

මේ උයන් තෙරේ තුරු සෙවණේ ගී පද

මේ උයන් තෙරේ
මේ තුරු සෙවණේ
ඔබේ කතා
මට තවම ඇසේ
මේ නදී තෙරේ
මේ අඩි පාරේ
ඔබේ සිනා
මට තවම පෙනේ

මේ උයන් තෙරේ
මේ තුරු සෙවණේ
ඔබේ කතා
මට තවම ඇසේ
මේ නදී තෙරේ
මේ අඩි පාරේ
ඔබේ සිනා
මට තවම පෙනේ

ඔබ එදා කියූ
වදන් ලියා
ඇති සිතේ
නෑ ඉඩක් යලිත් සදා
අන් සිතක් කෙරේ

ඔබ එදා කියූ
වදන් ලියා
ඇති සිතේ
නෑ ඉඩක් යලිත් සදා
අන් සිතක් කෙරේ

අතරමගක මා දමා
තනිව ඒ ලොවේ
කොහෙද ඔබ ගියේ
කියන්න
කොහෙද ඔබ ගියේ

මේ උයන් තෙරේ
මේ තුරු සෙවණේ
ඔබේ කතා
මට තවම ඇසේ
මේ නදී තෙරේ
මේ අඩි පාරේ
ඔබේ සිනා
මට තවම පෙනේ

අප එදා පෙමින්
වෙලී දෙපා
නැගු මගේ
නෑ තවත් මැකී ගියේ
මුදු වදන් ඔබේ

අප එදා පෙමින්
වෙලී දෙපා
නැගු මගේ
නෑ තවත් මැකී ගියේ
මුදු වදන් ඔබේ

යළිදු ඔබ
එතැයි පතා
හිඳිමි ඒ ලොවේ
කොහෙද ඔබ ගියේ
කියන්න
කොහෙද ඔබ ගියේ

මේ උයන් තෙරේ
මේ තුරු සෙවණේ
ඔබේ කතා
මට තවම ඇසේ
මේ නදී තෙරේ
මේ අඩි පාරේ
ඔබේ සිනා
මට තවම පෙනේ

මේ උයන් තෙරේ
මේ තුරු සෙවණේ
ඔබේ කතා
මට තවම ඇසේ
මේ නදී තෙරේ
මේ අඩි පාරේ
ඔබේ සිනා
මට තවම පෙනේ

ගීත ගායනය

නිර්මලා රණතුංග
නිර්මලා රණතුංග ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුලරත්න ආරියවංස

සංගීත නාද රටා

වික්ටර් රත්නායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021