මුල ගී පද මේ වාරේ කුමාරී බලල්ලා මහ සේනා
F
T
P

මේ වාරේ කුමාරී බලල්ලා මහ සේනා ගී පද

මේ වාරේ
කුමාරී බලල්ලා
මාගේ මයි
ජමාරේ දමල්ලා
මේ කාලේ
අරාබි අහල්ලා
වාගේ මයි
ජමාරේ දමල්ලා

මහ සේනා
අර උතුරු දෙසින්
දකුණු දෙසින්
මෙහෙට වරෙල්ලා
අර පේනා
සුර රැජින මගේ
ළඟට මෙහේ
ගන්න වරෙල්ලා

මහ සේනා
අර උතුරු දෙසින්
දකුණු දෙසින්
මෙහෙට වරෙල්ලා
අර පේනා
සුර රැජින මගේ
ළඟට මෙහේ
ගන්න වරෙල්ලා

හරි දමව් දමව්
හුරේ දමව්
තාල සොයාලා
හරි රඟව් රඟව්
තාලෙ අරන්
හොඳට රඟල්ලා

ඇය මගෙයි මගෙයි
මගෙම තමයි
මටම කියාලා
රැය දිලෙයි දිලෙයි
සතුට ගලයි
සැපට ඉඳිල්ලා

මේ වාරේ
කුමාරී බලල්ලා
මාගේ මයි
ජමාරේ දමල්ලා
මේ කාලේ
අරාබි අහල්ලා
වාගේ මයි
ජමාරේ දමල්ලා

ඉඟ සුඟ නලෝලා
අර බෙරේ වයමු
ගෙන තාලෙට සොලෝලා
මනාලී මනාලි දැන්
මගෙයි කියා කියාලා
කර බඳිද්දී
බඳිද්දි රන්
මාලෙ ගෙලේ දිලේයා

පැතුම් මිටක්
හිතේ දරා
පියුම් වගේ පිපේයා
සිතුම් පැතුම් රැයම පුරා
හැඟුම් හදේ දරායා
අදින් පසුව රජ වාසල
සරා සඳක් නැගීලා
සඳක් රැයේ
රැජිනක් වී එළියක් දේ
ගලාලා බෝමා
එළියක් දේ
ගලාලා බෝමා

මේ වාරේ
කුමාරී බලල්ලා
මාගේ මයි
ජමාරේ දමල්ලා
මේ කාලේ
අරාබි අහල්ලා
වාගේ මයි
ජමාරේ දමල්ලා

මහ සේනා
අර උතුරු දෙසින්
දකුණු දෙසින්
මෙහෙට වරෙල්ලා
අර පේනා
සුර රැජින මගේ
ළඟට මෙහේ
ගන්න වරෙල්ලා

මහ සේනා
අර උතුරු දෙසින්
දකුණු දෙසින්
මෙහෙට වරෙල්ලා
අර පේනා
සුර රැජින මගේ
ළඟට මෙහේ
ගන්න වරෙල්ලා

හරි දමව් දමව්
හුරේ දමව්
තාල සොයාලා
හරි රඟව් රඟව්
තාලෙ අරන්
හොඳට රඟල්ලා

ඇය මගෙයි මගෙයි
මගෙම තමයි
මටම කියාලා
රැය දිලෙයි දිලෙයි
සතුට ගලයි
සැපට ඉඳිල්ලා

ලේලාලේ ලියාලී
ලෙයිලා
ලෙයිලාමයා ලියාලී
ලෙයිලා
ලේලාලේ ලියාලී
ලෙයිලා
ලෙයිලමයා ලියාලී
ලෙයිලා

ඉඟ සුඟ නලෝලා
අර බෙරේ වයමු
ගෙන තාලෙට
සොලෝලා
මනාලී
මනාලි දැන්
මගෙයි කියා කියාලා
කර බඳිද්දී
බඳිද්දි රන්
මාලෙ ගෙලේ දිලේයා

පැතුම් මිටක්
හිතේ දරා
පියුම් වගේ පිපේයා
සිතුම් පැතුම් රැයම පුරා
හැඟුම් හදේ දරායා
අදින් පසුව රජ වාසල
සරා සඳක් නැගීලා
සඳක් රැයේ
රැජිනක් වී එළියක් දේ
ගලාලා බෝමා
එළියක් දේ
ගලාලා බෝමා

මේ වාරේ
කුමාරී බලල්ලා
මාගේ මයි
ජමාරේ දමල්ලා
මේ කාලේ
අරාබි අහල්ලා
වාගේ මයි
ජමාරේ දමල්ලා

මහ සේනා
අර උතුරු දෙසින්
දකුණු දෙසින්
මෙහෙට වරෙල්ලා
අර පේනා
සුර රැජින මගේ
ළඟට මෙහේ
ගන්න වරෙල්ලා

මහ සේනා
අර උතුරු දෙසින්
දකුණු දෙසින්
මෙහෙට වරෙල්ලා
අර පේනා
සුර රැජින මගේ
ළඟට මෙහේ
ගන්න වරෙල්ලා

හරි දමව් දමව්
හුරේ දමව්
තාල සොයාලා
හරි රඟව් රඟව්
තාලෙ අරන්
හොඳට රඟල්ලා

ඇය මගෙයි මගෙයි
මගෙම තමයි
මටම කියාලා
රැය දිලෙයි දිලෙයි
සතුට ගලයි
සැපට ඉඳිල්ලා

ලේලාලේ ලියාලී
ලෙයිලා
ලෙයිලාමයා ලියාලී
ලෙයිලා
ලේලාලේ ලියාලී
ලෙයිලා
ලෙයිලාමයා ලියාලී
ලෙයිලා

ගීත ගායනය

කවීෂ කවිරාජ්
කවීෂ කවිරාජ් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021