මුල ගී පද මේ වේදිකාව ජීවිතේ අපේ
F
T
P

මේ වේදිකාව ජීවිතේ අපේ ගී පද

අපිට සිංදුවක් ලියන්න
අපිට සිංදුවක් ගයන්න
අපිට සිංදුවක් අහන්න
ආසයි ආසයි

ඔබට සිංදුවක් ගයන්න
ඔබට සිංදුවක් වයන්න
ඔබේ සතුට වී බලන්න
ආසයි

මේ වේදිකාව
ජීවිතේ අපේ
සාගරේ වගේ
විශාල වේ
මේ වේදිකාව
ජීවිතේ අපේ
සාගරේ වගේ
විශාල වේ

අපිට සාමයෙන් සිටින්න
අපිට ප්‍රේමයෙන් බැඳෙන්න
අපට ක්‍රෝධයෙන් මිදෙන්න
ආසයි ආසයි

ඔබට මේ පැතුම් කියන්න
ඔබට වාසනා ගෙනෙන්න
ඔබට ඒ පැතුම් පතන්න
ආසයි

මේ වේදිකාව
ජීවිතේ අපේ
සාගරේ වගේ
විශාල වේ
මේ වේදිකාව
ජීවිතේ අපේ
සාගරේ වගේ
විශාල වේ

මේ වේදිකාව
ජීවිතේ අපේ
සාගරේ වගේ
විශාල වේ
මේ වේදිකාව
ජීවිතේ අපේ
සාගරේ වගේ
විශාල වේ

රටට සාමයක් ගෙනෙන්න
දැයට ආදරෙන් බැඳෙන්න
බසට ජීවයක් ගෙනෙන්න
ආසයි ආසයි

හදේ සතුටු මල් පිපෙන්න
නෙතේ රස අඳුන් මැවෙන්න
ලොවට ආදරේ කරන්න
ආසයි

මේ වේදිකාව
ජීවිතේ අපේ
සාගරේ වගේ
විශාල වේ
මේ වේදිකාව
ජීවිතේ අපේ
සාගරේ වගේ
විශාල වේ

මේ වේදිකාව
ජීවිතේ අපේ
සාගරේ වගේ
විශාල වේ
මේ වේදිකාව
ජීවිතේ අපේ
සාගරේ වගේ
විශාල වේ

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021