මුල ගී පද මීදුම් ගලා කන්දේ ඉවසන්න බෑ සීතේ
F
T
P

මීදුම් ගලා කන්දේ ඉවසන්න බෑ සීතේ ගී පද

මීදුම් ගලා කන්දේ
ඉවසන්න බෑ සීතේ
උණුසුම් දැනේ දෑතේ
ලං වී මට දැන් කියන්න
ආදරේ දෝ
මට ආදරේ දෝ

මීදුම් ගලා කන්දේ
ඉවසන්න බෑ සීතේ
උණුසුම් දැනේ දෑතේ
ලං වී මට දැන් කියන්න
ආදරේ දෝ
මට ආදරේ දෝ

රන් රුවක් වගේ
පෙම්බරා මගේ
රන් රුවක් වගේ
පෙම්බරා මගේ
මේ නිසංසලේ
සිත් පහන් කලේ
ලා නිල්ලේ නැළවිල්ලේ
ඔංචිල්ලේ
මා මත් වී මුසපත් වී
රසවත් වී

ලං වී මට දැන් කියන්න
ආදරේ දෝ
මට ආදරේ දෝ

සෙවණැල්ල මෙන් ඔබේ
මම එන්නෙමි හොඳේ
සෙවණැල්ල මෙන් ඔබේ
මම එන්නෙමි හොඳේ
වෙන් නොවී බැඳී
සංසාරයේ අපේ
ලා නිල්ලේ නැළවිල්ලේ
ඔංචිල්ලේ
මා මත් වී මුසපත් වී
රසවත් වී

ලං වී මට දැන් කියන්න
ආදරේ දෝ
මට ආදරේ දෝ

මීදුම් ගලා කන්දේ
ඉවසන්න බෑ සීතේ
උණුසුම් දැනේ දෑතේ
ලං වී මට දැන් කියන්න
ආදරේ දෝ
මට ආදරේ දෝ

මීදුම් ගලා කන්දේ
ඉවසන්න බෑ සීතේ
උණුසුම් දැනේ දෑතේ
ලං වී මට දැන් කියන්න
ආදරේ දෝ
මට ආදරේ දෝ

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ඇන්ජලීන් ගුණතිලක
ඇන්ජලීන් ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021