මුල ගී පද මිහිදුම් සළුතිර පැළඳි නමුනුකුල
F
T
P

මිහිදුම් සළුතිර පැළඳි නමුනුකුල ගී පද

මිහිදුම් සළුතිර
පැළඳි නමුනුකුල
සෙවනැල්ලේ මුළු
ලොවින් සැඟවගමු

නිකෙළෙස් හද බැඳි
විකසිත ආදර
තේමා ගීතය
එක්ව ගයන්නට

මිහිදුම් සළුතිර
පැළඳි නමුනුකුල
සෙවනැල්ලේ මුළු
ලොවින් සැඟවගමු

නිකෙළෙස් හද බැඳි
විකසිත ආදර
තේමා ගීතය
එක්ව ගයන්නට

වන ගැබ වන ඵල
නෙලා ගෙනෙන්නම්
වන මල් දහරින්
මාල ගොතන්නම්

පෙම් රකුසන්ගෙන්
ඔබ සුරකින්නම්
තුරු සෙවනැල්ලට
මල් අතුරන්නම්

මිහිදුම් සළුතිර
පැළඳි නමුනුකුල
සෙවනැල්ලේ මුළු
ලොවින් සැඟවගමු

නිකෙළෙස් හද බැඳි
විකසිත ආදර
තේමා ගීතය
එක්ව ගයන්නට

ඔනෑ නැත අන්
කිසිවක් මිහි මත
පාරාදීසය
මෙහි ඉදිවී ඇත

මානවිකාවෙන්
හෙට හිරු කිරණට
ටිකිරි සිනාවක්
මුසු කරලනු මැන

මිහිදුම් සළුතිර
පැළඳි නමුනුකුල
සෙවනැල්ලේ මුළු
ලොවින් සැඟවගමු

නිකෙළෙස් හද බැඳි
විකසිත ආදර
තේමා ගීතය
එක්ව ගයන්නට

මිහිදුම් සළුතිර
පැළඳි නමුනුකුල
සෙවනැල්ලේ මුළු
ලොවින් සැඟවගමු

නිකෙළෙස් හද බැඳි
විකසිත ආදර
තේමා ගීතය
එක්ව ගයන්නට

ගීත ගායනය

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021