මුල ගී පද මිහිකත නලවාලා මඟ මල් ගන්වාලා
F
T
P

මිහිකත නලවාලා මඟ මල් ගන්වාලා ගී පද

මිහිකත නලවාලා
මඟ මල් ගන්වාලා
පාසල වෙතැ යන මේ
පිටිසර හෙළ ගුරු
ලිය සැර දේ

සුදු හෙළ සාරිය
හැඳැලා හැඩකොටැ
ඉඟ වට රැළි ලෙලවා
දිගු නිල් වරලස
පීරා නිසි ලෙසැ
මල් ගවසා බැඳැලා

ගෙල වට මුතු මාලේ
දෝතේ වළලු සැලේ
සිරියා සපුරා
පිරියා පතුරා
යන සුර තල් ලීලා

මිහිකත නලවාලා
මඟ මල් ගන්වාලා
පාසල වෙතැ යන මේ
පිටිසර හෙළ ගුරු
ලිය සැර දේ

ඕලු නෙළුම් ඈ
නෙක මල් පිබිදී
අහෝ වෙලේ සිරියා
ජයම මලක් ඉන්
නෙලාගනී ඕ
හා හා කුමටද ඒ

බාල ලියේ ඔබගේ
සුහදා හට වෙද ඒ
සුරතලියේ ඔබ
හදවතත පතුලේ
පෙම් මල කා සතු දෝ

මිහිකත නලවාලා
මඟ මල් ගන්වාලා
පාසල වෙතැ යන මේ
පිටිසර හෙළ ගුරු
ලිය සැර දේ

ගීත ගායනය

සුනිල් ශාන්ත
සුනිල් ශාන්ත ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021