මුල ගී පද මින්දද හී සර වැදී සැලෙන හද
F
T
P

මින්දද හී සර වැදී සැලෙන හද ගී පද

මින්දද හී සර
වැදී සැලෙන හද
නංවන දුක් ගී
ඔබට ඇසෙනවද
නන්දන මල්
අතුරා ඇති යහනට
කන්ද කපා
පායන් රන් පුන් සඳ

මින්දද හී සර
වැදී සැලෙන හද
නංවන දුක් ගී
ඔබට ඇසෙනවද
නන්දන මල්
අතුරා ඇති යහනට
කන්ද කපා
පායන් රන් පුන් සඳ

තුරඟකු පිට නැගි
නීල වලාකුළු
නුවන් ගැබේ
ඔබ ඇදෙන වෙලේ
තුරඟකු පිට නැගි
නීල වලාකුළු
නුවන් ගැබේ
ඔබ ඇදෙන වෙලේ

පිබිදෙන දෑසින්
බලා හිඳිමි මම
පිබිදෙන දෑසින්
බලා හිඳිමි මම
කුසුම් සිනා කැන්
හද පුරවාගෙන

මින්දද හී සර
වැදී සැලෙන හද
නංවන දුක් ගී
ඔබට ඇසෙනවද
නන්දන මල්
අතුරා ඇති යහනට
කන්ද කපා
පායන් රන් පුන් සඳ

මෙතුවක් කල්
මුව මඬල වසා සිටි
අන්ධකාර සළු
පටින් මුදා
මෙතුවක් කල්
මුව මඬල වසා සිටි
අන්ධකාර සළු
පටින් මුදා

නෙත් මිණි පහනින්
පහන් කරනු මැන
නෙත් මිණි පහනින්
පහන් කරනු මැන
අනාගතේ මං
පෙත පාදා

මින්දද හී සර
වැදී සැලෙන හද
නංවන දුක් ගී
ඔබට ඇසෙනවද
නන්දන මල්
අතුරා ඇති යහනට
කන්ද කපා
පායන් රන් පුන් සඳ

මින්දද හී සර

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021