මුල ගී පද මියුලැසියේ මගෙ මියුලැසියේ
F
T
P

මියුලැසියේ මගෙ මියුලැසියේ ගී පද

මියුලැසියේ මගෙ මියුලැසියේ
සිනහ සඟවගෙන කඳුළු තබා ගිය
මියුලැසියේ සිත තාම අවදියෙන්
එදා වගේ තවමත් හැන්දෑවට
ඔබේ සිනහ හඬ නැඟේ ඇසේ මට
මියුලැසියේ මගෙ මියුලැසියේ
මියුලැසියේ මගෙ මියුලැසියේ

සියල්ල අහිමිව බිඳී විසිරිලා‍‍
දුක පමණක් නොබිඳී ඇත රැඳිලා
මතකය විතරක් වත්කම කරලා
සඳින් සඳට යෞවනයත් ගෙවිලා
මියුලැසියේ මගෙ මියුලැසියේ
මියුලැසියේ මගෙ මියුලැසියේ

වත්සුනු සුවඳට ඉව කල හදවත
පරමල් යහනක සැතපෙනකොට අද
සිතුවිලි අවදිව මතකය හැවිලී
සඳින් සඳට යෞවනයත් ගෙවිලා
මියුලැසියේ මගෙ මියුලැසියේ
මියුලැසියේ මගෙ මියුලැසියේ
මියුලැසියේ මගෙ මියුලැසියේ
මියුලැසියේ මගෙ මියුලැසියේ

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මහේෂ් රත්සර

සංගීත නාද රටා

අරුණ ලියාන්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021