මුල ගී පද මියුරු කල්පනා නෙතක දැල්වුනා
F
T
P

මියුරු කල්පනා නෙතක දැල්වුනා ගී පද

මියුරු කල්පනා
නෙතක දැල්වුනා
අමයුරු රස
හස කැන් මැද
සිතක් හිනැහුණා

වරෙක නැළවුණා
වරෙක ලතැවුණා
නුපුරුදු ගිනි
දහසක් මැද
සිතක් මැළවුණා
මියුරු කල්පනා

හිමගිර මට
වැලි අහුරකි
මහ සමුදුර
දිය රැල්ලකි

හිමගිර මට
වැලි අහුරකි
මහ සමුදුර
දිය රැල්ලකි
කටු අකුලෙන්
මල් පුබුදමි
ඔබ සැනසේ නම්

මියුරු කල්පනා
නෙතක දැල්වුනා
අමයුරු රස
හස කැන් මැද
සිතක් හිනැහුණා
මියුරු කල්පනා

පිනි බිඳකින්
මුතු අමුණමි
දිනිසුරුගෙන්
සීතල දෙමි

පිනි බිඳකින්
මුතු අමුණමි
දිනිසුරුගෙන්
සීතල දෙමි
කඩු තුඩු මත
සැතපෙන්නෙමි
ඔබ සැනසේනම්

මියුරු කල්පනා
නෙතක දැල්වුනා
අමයුරු රස
හස කැන් මැද
සිතක් හිනැහුණා

වරෙක නැළවුණා
වරෙක ලතැවුණා
නුපුරුදු ගිනි
දහසක් මැද
සිතක් මැළවුණා
මියුරු කල්පනා

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021