මුල ගී පද මෝරා බීජයෙනා උකුසා වන්නම
F
T
P

මෝරා බීජයෙනා උකුසා වන්නම ගී පද

තානා තානේන තානම්
තානා තානේන තානම්
තානත් තනෙනාත් තම්දන තානාතත්
තානත් තනෙනාත් තම්දන තානාතත්
තානා තානේන තානම්

මෝරා බීජයෙනා
මෝරා බීජයෙනා
කල පත් දෙකඩත්
කර සිත් තුටුවෙත්
කල පත් දෙකඩත්
කර සිත් තුටුවෙත්
දෙන්නා අදර තොසා

නෑරා තටුපතිනා
නෑරා තටුපතිනා
ලෙලවත් සොලවත්
පියඹත් නද දෙත්
ලෙලවත් සොලවත්
පියඹත් නද දෙත්
යන්නා පවන රැසා

සාරා බොජුන යෙනා
සාරා බොජුන යෙනා
අයිරන් පෙතියොත්
තුඩ ගත් බුදි සිත්
අයිරන් පෙතියොත්
තුඩ ගත් බුදි සිත්
පැන්නා එ ජල රැසා

බේරා ඉසිහු දැනා
බේරා ඉසිහු දැනා
පවසත් මෙපවත්
දැන සත් ලොවටත්
පවසත් මෙපවත්
දැන සත් ලොවටත්
වන්නා නම් උකුසා

ගීත ගායනය

චන්ද්‍රකාන්ති ශිල්පාධිපති
චන්ද්‍රකාන්ති ශිල්පාධිපති ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021