මුල ගී පද මුළු ලොව මගෙන් අසාවී
F
T
P

මුළු ලොව මගෙන් අසාවී ගී පද

මුළු ලොව මගෙන් අසාවී
ඔබ ගැන කුමක් කියම් දෝ
මගෙ සිත මගෙන් අසාවී
ඔබ ගැන කුමක් කියම් දෝ

මට වේදනා නොදුන්නයි
කීවත් කුමක් කියයි දෝ

ඔබ මට දුකක් නොවී යයි
කීවත් කුමක් කියයි දෝ
මා හද ලෙයින් ලියූවත්
ලොව මට කුමක් කියයි දෝ

මුළු ලොව මගෙන් අසාවී
ඔබ ගැන කුමක් කියම් දෝ
මගෙ සිත මගෙන් අසාවී
ඔබ ගැන කුමක් කියම් දෝ

ඔබ ගැන කීවා නොකීවත්
මිනිසුන් කතා නොවෙයි දෝ

ඔබ නිවැරදියි කියූවත්
මිනිසුන් සිනා නොවෙයි දෝ
ඔබ යලි මගේම වූවත්
ලොව මට කුමක් කියයි දෝ

මුළු ලොව මගෙන් අසාවී
ඔබ ගැන කුමක් කියම් දෝ
මගෙ සිත මගෙන් අසාවී
ඔබ ගැන කුමක් කියම් දෝ

මුළු ලොව මගෙන් අසාවී
ඔබ ගැන කුමක් කියම් දෝ
මගෙ සිත මගෙන් අසාවී
ඔබ ගැන කුමක් කියම් දෝ

ඔබ ගැන කුමක් කියම් දෝ
ඔබ ගැන කුමක් කියම් දෝ
ඔබ ගැන කුමක් කියම් දෝ

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021