මුල ගී පද මුළු ලොවම නැති වුනත්
F
T
P

මුළු ලොවම නැති වුනත් ගී පද

මුළු ලොවම නැති වුනත්
එකම හදවතක්
ඇත ඔබේ නාමයෙන්
ඇත ඔබේ නාමයෙන්

මුළු ලොවම නැති වුනත්
එකම හදවතක්
ඇත ඔබේ නාමයෙන්
ඇත ඔබේ නාමයෙන්

ඔබේ සෙවනෙහි රැඳී ඉන්නට
වරම් නැති වූ ලෝකයෙන්
ඔබේ සෙවනෙහි රැඳී ඉන්නට
වරම් නැති වූ ලෝකයෙන්
වෙන්ව සිටිනා හුදකලාවේ
එකම එක හදවතක්
ඇත ඔබේ නාමයෙන්

මුළු ලොවම නැති වුනත්
එකම හදවතක්
ඇත ඔබේ නාමයෙන්
ඇත ඔබේ නාමයෙන්

ලොවේ දිනයෙක තනිවුනෝතින්
ඔබේ හද සෝතාපයෙන්
ලොවේ දිනයෙක තනිවුනෝතින්
ඔබේ හද සෝතාපයෙන්
සොයා එන්නට සිටින කැප වී
එකම එක හදවතක්
ඇත ඔබේ නාමයෙන්

මුළු ලොවම නැති වුනත්
එකම හදවතක්
ඇත ඔබේ නාමයෙන්
ඇත ඔබේ නාමයෙන්

මුළු ලොවම නැති වුනත්
එකම හදවතක්
ඇත ඔබේ නාමයෙන්
ඇත ඔබේ නාමයෙන්

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුලරත්න ආරියවංස

සංගීත නාද රටා

රෝහන වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021