මුල ගී පද මුව හසරැලි සාගරයේ මුතු වැලක් වෙලා
F
T
P

මුව හසරැලි සාගරයේ මුතු වැලක් වෙලා ගී පද

මුව හසරැලි සාගරයේ
මුතු වැලක් වෙලා
නෙත් අඹරේ පායලා
තරු දෙකක් වෙලා
දේදුන්නක සඟවලා
දෙතොල් රත සළා
ඔබ මගෙ මුළු ජීවිතේම
රඟහලක් කළා

සඳ විමනේ
විසිතුරු පවසා
නෙත් එළියෙන්
තොරතුරු විමසා
පිය වදනේ
සළුවට දවටා
සැනසිල්ලේ
උණුසුම ගවසා
ඔබ නළවන්නම්
ඔබ සනසන්නම්
මම ඔබ නළවන්නම්
ඔබ සනසන්නම්
නොමියනසුළු ආදරයක
කතා කියන්නම්

මුව හසරැලි සාගරයේ
මුතු වැලක් වෙලා
නෙත් අඹරේ පායලා
තරු දෙකක් වෙලා
දේදුන්නක සඟවලා
දෙතොල් රත සළා
ඔබ මගෙ මුළු ජීවිතේම
රඟහලක් කළා

සඳ විමනේ
සොමි ගුණ මවලා
දේදුන්නක
සිහිලස ඔතලා
මල් කෙමියක
මධුරස සොයලා
සල් අරණක
පවනැලි නිවලා
ඔබ නළවන්නම්
ඔබ සනසන්නම්
ඔබ නළවන්නම්
මම ඔබ සනසන්නම්
නොමියනසුළු ආදරයක
කතා කියන්නම්

මුව හසරැලි සාගරයේ
මුතු වැලක් වෙලා
නෙත් අඹරේ පායලා
තරු දෙකක් වෙලා
දේදුන්නක සඟවලා
දෙතොල් රත සළා
ඔබ මගෙ මුළු ජීවිතේම
රඟහලක් කළා

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021