මුල ගී පද නෙෳකා එලි නිවෙනා රෑ
F
T
P

නෙෳකා එලි නිවෙනා රෑ ගී පද

නෙෳකා
එලි නිවෙනා රෑ
මුහුදේ
රළ කැලඹෙන රෑ
තනි වී
ක්ෂිතිජය අඳුරේ
හිඳිනා
පිළිරුව මම දෝ

සුසුමෙහි සුළඟට
සැලි සැලි
හිත වෙවුලා
මම ඉකි බිඳිනෙමි
ගිනිසිළු හද අවුලා

සිව් සිය ගව් දුර
ගොඩ බිම
කොතැනක හෝ
පෙම් සිරි යහනක
ඔබ ඇත
දනිමි අහෝ

නෙෳකා
එලි නිවෙනා රෑ
මුහුදේ
රළ කැලඹෙන රෑ
තනි වී
ක්ෂිතිජය අඳුරේ
හිඳිනා
පිළිරුව මම දෝ

නැව් බඳ දෙදරා
යලි යලි
හැපෙන රළේ
අසරණ නැවියෙකු
වැලපී ඇසෙන නදේ

ඔබ නැති ලොව මට
කඳුලක ඉන්න කියා
මැදියම් කළුවර
සඳු අර යන්න ගියා

නෙෳකා
එලි නිවෙනා රෑ
මුහුදේ
රළ කැලඹෙන රෑ
තනි වී
ක්ෂිතිජය අඳුරේ
හිඳිනා
පිළිරුව මම දෝ

හෝ

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

රූකාන්ත ගුණතිලක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021