මුල ගී පද නව දැලි හේනක පෑව වැඳිරි රුව
F
T
P

නව දැලි හේනක පෑව වැඳිරි රුව ගී පද

නව දැලි හේනක
පෑව වැඳිරි රුව
ලෙස උවමින්
දෙනුවන් රවටා
මා පෙම් කළ
ජනපද කල්‍යාණිට
හිමියනි මට
කළ නොහැක නිගා

නව දැලි හේනක
පෑව වැඳිරි රුව
ලෙස උවමින්
දෙනුවන් රවටා
මා පෙම් කළ
ජනපද කල්‍යාණිට
හිමියනි මට
කළ නොහැක නිගා

සුරඟන රූ සිරු
දුටිමි හැඳින්නෙමි
සිත් ලෙස දෙනුවන්
බඳුන් පුරා

සුරඟන රූ සිරු
දුටිමි හැඳින්නෙමි
සිත් ලෙස දෙනුවන්
බඳුන් පුරා
මා හඳුනන මගෙ
හද ගත් කලනිය
මට නුදුරුයි
සුරඹුනට වඩා

නව දැලි හේනක
පෑව වැඳිරි රුව
ලෙස උවමින්
දෙනුවන් රවටා
මා පෙම් කළ
ජනපද කල්‍යාණිට
හිමියනි මට
කළ නොහැක නිගා

මා සිත සුවපත්
කරලනු නොහැකිය
සෝ ලතැවුල් දෙයි
රැයද දිවා

මා සිත සුවපත්
කරලනු නොහැකිය
සෝ ලතැවුල් දෙයි
රැයද දිවා
‌නෙත දුටු සුරඟන
රූ සිරු කුමට ද
හද දුටු ජනපද
කලන නිසා

නව දැලි හේනක
පෑව වැඳිරි රුව
ලෙස උවමින්
දෙනුවන් රවටා
මා පෙම් කළ
ජනපද කල්‍යාණිට
හිමියනි මට
කළ නොහැක නිගා

ගීත ගායනය

සෝමතිලක ජයමහ
සෝමතිලක ජයමහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021