මුල ගී පද නෑසුනා නොවෙයි නෑසුනා වගේම උන්නා
F
T
P

නෑසුනා නොවෙයි නෑසුනා වගේම උන්නා ගී පද

නෑසුනා නොවෙයි
නෑසුනා වගේම උන්නා
නොදුටුවා නොවෙයි
නොදුටුවා වගේම උන්නා මා
සැන්දෑවේ මේ පාරේ

කවුරුදෝ නුඹත්
ඇයි තනිව යන්නේ මේ පාරේ
නැතිවදෝ බියක්
මං ලංව ඉන්නේ
නුඹ ගැන සිතා
වැහි අඳුරේ තනි පාරේ

වැරදි නෑ හිතේ
නුඹව දුටු වෙලේ
අහිතක් නෑ වෙන්නේ
නවතිමි ලඳේ
නුඹව දුටු මාගේ
හදවතමයි වැදුනේ
නොකියා මා උන්නේ
අද මුල් දිනේ ප්‍රියේ
හදට ඔබ දැනේ

යන්න මට සිතේ
සිත යන්න දෙන්නේ නෑ ආයේ
කවුරුදෝ ඔබේ
ඔබ කවුරුදෝ සොයන්න යන්නේ
මේ ගමනේ අවසානේ

ආදරේ මගේ
මේ දැනෙන හැඟුම
අහස වාගේ
මිහිර මේ ලෙසේ
මට දෙන්න හැකිද
ඔබට ලඳුනේ
සිත මාගේ අයදින්නේ

වැරදි නෑ හිතේ
නුඹව දුටු වෙලේ
අහිතක් නෑ වෙන්නේ
නවතිමි ලඳේ
නුඹව දුටු මාගේ
හදවතමයි වැදුනේ
නොකියා මා උන්නේ
අද මුල් දිනේ ප්‍රියේ
හදට ඔබ දැනේ

ගීත ගායනය

කනිශ්ක පීරිස්
කනිශ්ක පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මනුරංග විජේසේකර

සංගීත නාද රටා

විරේශ් කුරේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021