මුල ගී පද නැතිද මා කෙරේ අද ඔබගෙ ආදරේ
F
T
P

නැතිද මා කෙරේ අද ඔබගෙ ආදරේ ගී පද

නැතිද මා කෙරේ
අද ඔබගෙ ආදරේ
කඳුළු ඇස් දෙකේ
තව අඩු නොවේ මගේ
ඔය තරමට
පෙම් කළ කිසිවෙක්
නොමැති මේ භවේ
වරද මගෙද රත්තරනේ
කියනවද මගේ

වැටෙනා කඳුළක් ගානේ
ඔබවයි මට සිහිවෙන්නේ
වැටෙනා කඳුළක් ගානේ
ඔබවයි මට සිහිවෙන්නේ
වෙන් වී ඔබ ගිය වේලේ
නැතිද ඔබට දුක දැනුනේ
අතීතයම අද මාගේ
සිහිනයක් වගේ
සිහිනයක් වගේ

නැතිද මා කෙරේ
අද ඔබගෙ ආදරේ
කඳුළු ඇස් දෙකේ
තව අඩු නොවේ මගේ
ඔය තරමට
පෙම් කළ කිසිවෙක්
නොමැති මේ භවේ
වරද මගෙද රත්තරනේ
කියනවද මගේ

හෙලනා සුසුමක් ගානේ
ඔබවයි තව විමසන්නේ
හෙලනා සුසුමක් ගානේ
ඔබවයි තව විමසන්නේ
රිදවා හිත හැම වාරේ
ඔබම නොවෙද බොරු කීවේ
අතීතයම අද මාගේ
සිහිනයක් වගේ
සිහිනයක් වගේ

නැතිද මා කෙරේ
අද ඔබගෙ ආදරේ
කඳුළු ඇස් දෙකේ
තව අඩු නොවේ මගේ
ඔය තරමට
පෙම් කළ කිසිවෙක්
නොමැති මේ භවේ
වරද මගෙද රත්තරනේ
කියනවද මගේ

ගීත ගායනය

සේනානායක වේරලියැද්ද
සේනානායක වේරලියැද්ද ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021