මුල ගී පද නෙතු පියන් පාරලා කඳුළු යයි ඉහිරිලා
F
T
P

නෙතු පියන් පාරලා කඳුළු යයි ඉහිරිලා ගී පද

නෙතු පියන් පාරලා
කඳුළු යයි ඉහිරිලා
හෙට දිනේ ඔබ
අන්සතු වෙලා
යන්න හිතුවාද
මා රිදවලා

නෙතු පියන් පාරලා
කඳුළු යයි ඉහිරිලා
හෙට දිනේ ඔබ
අන්සතු වෙලා
යන්න හිතුවාද
මා රිදවලා

තනි යහනේ මම
ඉකිබින්දේ
පින්තූරෙ පපුවට තියා
උණු කඳුලේ ඇස්
පියවෙන්නේ
ඔබ ගාව මගෙ පණ තියා
හෙට කාගෙ හෝ
මනාලි වී
යනවාද මා හඬාවී සදා

නෙතු පියන් පාරලා
කඳුළු යයි ඉහිරිලා
හෙට දිනේ ඔබ
අන්සතු වෙලා
යන්න හිතුවාද
මා රිදවලා

ළය මඩලේ
උණුසුම ගැඹුරේ
අප මතක නොමියයි සදා
ඔය තුරුලේ මම
නිදි වැරුවේ
නිල් දෑස හුරතල් කියා
හෙට කාගෙ හෝ
මනාලි වී
යනවාද මා හඬාවී සදා

නෙතු පියන් පාරලා
කඳුළු යයි ඉහිරිලා
හෙට දිනේ ඔබ
අන්සතු වෙලා
යන්න හිතුවාද
මා රිදවලා

ගීත ගායනය

ජූඩ් රොගන්ස්
ජූඩ් රොගන්ස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සම්පත් ප්‍රනාන්දුපුල්ලෙ

සංගීත නාද රටා

චමත් සංගීත්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021