මුල ගී පද නිදි වැරූ පිණි බිඳුව වෙමි මම
F
T
P

නිදි වැරූ පිණි බිඳුව වෙමි මම ගී පද

නිදි වැරූ
පිණි බිඳුව වෙමි මම
ප්‍රේමයේ සුසුමේ
ගලා යනු බැරි
රැඳී සැඟවෙන
නයන නිල් පොකුණේ

සොයා වෙහෙසෙමි
නෙතේ රසඳුන
රෑ සිහින අතරේ
පිණි පබළු වී
ඇද වැටෙන්නේ
ප්‍රේමයේ අරුමේ

නිදි වැරූ
පිණි බිඳුව වෙමි මම
ප්‍රේමයේ සුසුමේ
ගලා යනු බැරි
රැඳී සැඟවෙන
නයන නිල් පොකුණේ

හෙට උදෑසන
පිපී හිනැහෙන
සුරත් පුල් කුසුමේ
පිණි බිඳක් වී
රැඳී ඇත්තේ
ආදරේ මහිමේ

නිදි වැරූ
පිණි බිඳුව වෙමි මම
ප්‍රේමයේ සුසුමේ
ගලා යනු බැරි
රැඳී සැඟවෙන
නයන නිල් පොකුණේ

ගීත ගායනය

නිරෝෂා විරාජිනී
නිරෝෂා විරාජිනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සම්මානි විජේසිංහ

සංගීත නාද රටා

දර්ශන වික්‍රමතුංග
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021