මුල ගී පද නිදුකාණනේ යොමා බුදු නෙත
F
T
P

නිදුකාණනේ යොමා බුදු නෙත ගී පද

නිදුකාණනේ
නිදුකාණනේ

යොමා බුදු නෙත කුළුණිනේ
වඩිනු මැන නිදුකාණනේ
යොමා බුදු නෙත කුළුණිනේ
වඩිනු මැන නිදුකාණනේ

සිතෙන් සිතක
රඳනා කෝප ගිණි
උනුන් දවාලන
අයුරු දකින්නට
මුවින් මුවග
ගලනා නාග විය
උනුන් නසාලන
අසිරි බලන්නට
උනුන් නසාලන
අසිරි බලන්නට

යොමා බුදු නෙත කුළුණිනේ
වඩිනු මැන නිදුකාණනේ

නෙතින් නෙතක
ගැටෙනා රාග සිත
ලෙවන් නෙතින්
පිසදා හරින්නට
බියෙන් සැකෙන්
නැගෙනා තාප ගිනි
දයා දියෙන්
සනහා නිවන්නට
දයා දියෙන්
සනහා නිවන්නට

කාලයයි නිදුකාණනේ
දීපයයි නිදුකාණනේ
දේශයයි නිදුකාණනේ
වඩිනු මැන නිදුකාණනේ

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021