මුල ගී පද නිහඬ මාවතේ පාළු නිවහනේ
F
T
P

නිහඬ මාවතේ පාළු නිවහනේ ගී පද

නිහඬ මාවතේ
පාළු නිවහනේ
අවිහින්සක යුවතී
නොසිතූ ලෙස
මගෙ මුළු දිවියම
ඔබ රුව
තුල සඟවා
එහි සිරගත කරවයි

නිහඬ මාවතේ
පාළු නිවහනේ
අවිහින්සක යුවතී
නොසිතූ ලෙස
මගෙ මුළු දිවියම
ඔබ රුව
තුල සඟවා
එහි සිරගත කරවයි

අතීතයේ
එක් විරාමයක
වෙන් වී
යලි සමුගන්න ද
මෙලෙසින් හමුවූයේ
කිසි දින නොලැබෙන
බව ඔබ දැන දැන
දින දින
ඇයි අමතන්නේ
දින දින
ඇයි හමුවන්නේ

නිහඬ මාවතේ
පාළු නිවහනේ
අවිහින්සක යුවතී
නොසිතූ ලෙස
මගෙ මුළු දිවියම
ඔය රුව
තුල සඟවා
එහි සිරගත කරවයි

ජීවිතයේ
තව කඳුළක්
වන්නට දෝ
තහනම් පෙමකට
මෙලෙසින් ලියැවෙන්නේ
යුවතියෙ ඔබ මුදු
වදන් අතර මා
මුල් පෙම
බොඳ වී යන්නේ
මුල් පෙම
ගිලිහී යන්නේ

නිහඬ මාවතේ
පාළු නිවහනේ
අවිහින්සක යුවතී
නොසිතූ ලෙස
මගෙ මුළු දිවියම
ඔබ රුව
තුල සඟවා
එහි සිරගත කරවයි

නිහඬ මාවතේ
පාළු නිවහනේ
අවිහින්සක යුවතී
නොසිතූ ලෙස
මගෙ මුළු දිවියම
ඔබ රුව
තුල සඟවා
එහි සිරගත කරවයි

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කපිල කුමාර කාලිංග

සංගීත නාද රටා

රූකාන්ත ගුණතිලක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021