මුල ගී පද නිල් අහස් තලේ අගේ
F
T
P

නිල් අහස් තලේ අගේ ගී පද

නිල් අහස් තලේ අගේ
නෑ වලාකුළු
ලස්සනයි පුරා හඳේ
රැස් විහීදිලා

නිල් අහස් තලේ අගේ
නෑ වලාකුළු
ලස්සනයි පුරා හඳේ
රැස් විහීදිලා

නිල් නෙළුම් නිදා වැටේ
මානෙල් මල් පිපී
ලස්සනයි පුරා හඳේ
රැස් විහීදිලා

නිල් නෙළුම් නිදා වැටේ
මානෙල් මල් පිපී
ලස්සනයි පුරා හඳේ
රැස් විහීදිලා

නිල් අහස් තලේ අගේ
නෑ වලාකුළු
ලස්සනයි පුරා හඳේ
රැස් විහීදිලා

මල් විසිරිලා වගේ
තාරකා දිලී
ලස්සනයි පුරා හඳේ
රැස් විහීදිලා

මල් විසිරිලා වගේ
තාරකා දිලී
ලස්සනයි පුරා හඳේ
රැස් විහීදිලා

ලස්සනයි පුරා හඳේ
රැස් විහීදිලා
ලස්සනයි පුරා හඳේ
රැස් විහීදිලා

ගීත ගායනය

කීර්ති පැස්කුවෙල්
කීර්ති පැස්කුවෙල් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021