මුල ගී පද නිම් හිම් සෙව්වා මා සසරේ
F
T
P

නිම් හිම් සෙව්වා මා සසරේ ගී පද

නිම් හිම් සෙව්වා මා සසරේ
හමුවී යුගයෙන් බැඳි යුගයේ
ලං වී වෙන් වී වරින් වරේ
ඔබ හා මා රන් හුයකින් බැඳුනේ

දිවියේ ආශා ගැඹුරින් ගැඹුරේ
ළයගිම් සනහා අපමයි තැවුනේ
ජන්මෙන් ජන්මේ රැව් දීලා
ඔබ මා නෙතගේ රැඳුනා

නිම් හිම් සෙව්වා මා සසරේ
හමුවී යුගයෙන් බැඳි යුගයේ
ලං වී වෙන් වී වරින් වරේ
ඔබ හා මා රන් හුයකින් බැඳුනේ

ඉර හඳ සේ මා පැතුමන් පැතුවා
සැනසුම් සයුරේ සුසුමන් හෙලුවා
අතරින් පතරේ වියැකීලා
සටනින් අද මා දිනුවා

නිම් හිම් සෙව්වා මා සසරේ
හමුවී යුගයෙන් බැඳි යුගයේ
ලං වී වෙන් වී වරින් වරේ
ඔබ හා මා රන් හුයකින් බැඳුනේ
ඔබ හා මා රන් හුයකින් බැඳුනේ
ඔබ හා මා රන් හුයකින් බැඳුනේ

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ඔගස්ටස් විනයාගරත්නම්

සංගීත නාද රටා

නිමල් මෙන්ඩිස්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021