මුල ගී පද නින්ද නේන රාත්‍රියේ මේ පාළු කාන්සියේ
F
T
P

නින්ද නේන රාත්‍රියේ මේ පාළු කාන්සියේ ගී පද

නින්ද නේන රාත්‍රියේ
මේ පාළු කාන්සියේ
පායා අරුන්දතී තරුවෙන්
එන්න කාන්තියේ

නින්ද නේන රාත්‍රියේ
මේ පාළු කාන්සියේ
පායා අරුන්දතී තරුවෙන්
එන්න කාන්තියේ

නින්ද නේන රාත්‍රියේ

කුමුදු කුමාරියේ
ඔබ නිදනා යහන්තලේ
කවුළුව සමීපයේ
මම ඉන්නෙම් පවන් දැලේ
ඉඳුනිල් නුවන් පියා සැතපෙම්
රෑ නිසන්සලේ

නින්ද නේන රාත්‍රියේ
මේ පාළු කාන්සියේ
පායා අරුන්දතී තරුවෙන්
එන්න කාන්තියේ

නින්ද නේන රාත්‍රියේ

අරුණෝදයේ ඔබේ
නෙතු සඟලේ කැලුම් සලා
සූරිය පෙරම්බරේ
දිනු අයුරින් සිනාසිලා
සෙනෙහේ විජිනිපතින්
සනහම් මට පවන් සලා

නින්ද නේන රාත්‍රියේ
මේ පාළු කාන්සියේ
පායා අරුන්දතී තරුවෙන්
එන්න කාන්තියේ

නින්ද නේන රාත්‍රියේ

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021