මුල ගී පද නිවහල් සිතුවිලි සිතනා
F
T
P

නිවහල් සිතුවිලි සිතනා ගී පද

නිවහල් සිතුවිලි සිතනා
සිතත් උදාරයි
නිවහල් නිමැවුම් මවනා
හිසත් උදාරයි

නිවහල් සිතුවිලි සිතනා
සිතත් උදාරයි
නිවහල් නිමැවුම් මවනා
හිසත් උදාරයි

එවන් අසිරිමත් ජාතිය
ජයෙන් උදාරයි
යශෝ කැලුම් වරජෝතිය
පිනෙන් උදාරයි

එවන් අසිරිමත් ජාතිය
ජයෙන් උදාරයි
යශෝ කැලුම් වරජෝතිය
පිනෙන් උදාරයි

නිදා නොහිඳ යලි පිබිදී
අහස බලන්නේ
නවෝදයේ තෙද රැළි හිරු
පිපී දිලෙන්නේ

නිඳා නොහිඳ යලි පිබිදී
අහස බලන්නේ
නවෝදයේ තෙද රැළි හිරු
පිපී දිලෙන්නේ

පීදෙන හෙළ රන් ගොයමේ
සිරිය උදාරයි
හෙළ නෙත සිත සනහා
නව සිහින සදාලයි

පීදෙන හෙළ රන් ගොයමේ
සිරිය උදාරයි
හෙළ නෙත සිත සනහා
නව සිහින සදාලයි

එවන් අසිරිමත් ජාතිය
ජයෙන් උදාරයි
යශෝ කැළුම් වරජෝතිය
පිනෙන් උදාරයි

එවන් අසිරිමත් ජාතිය
ජයෙන් උදාරයි
යශෝ කැළුම් වරජෝතිය
පිනෙන් උදාරයි

එවන් අසිරිමත් ජාතිය
ජයෙන් උදාරයි
යශෝ කැළුම් වරජෝතිය
පිනෙන් උදාරයි

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021