මුල ගී පද නිවන් දුටු හිමි රුවන් පිළිරුව මහා කරුණාවෙන්
F
T
P

නිවන් දුටු හිමි රුවන් පිළිරුව මහා කරුණාවෙන් ගී පද

නිවන් දුටු හිමි
රුවන් පිළිරුව
පමණි මට අද
ශේෂ වූයේ
හිමි දෙසූ බණ
අසා ඇති මුදු
ඇසූයේ හිමිගේ
හඬින් නොව
අනේපිඬු සිටු
පුතුට මෙන්
අනේ හිමියනි
මට ද දැන්
දෙසා වදහල
මැනවි මුදු බණ

මහා කරුණාවෙන්
මහා කරුණාවෙන්
මහා කරුණාවෙන්
මහා කරුණාවෙන්

ගලක් වී නම්
මමත් ඉවසමි
යකුළු පහරට
කැපී වෙන් වෙන
ඔබේ පිළිරුව
නිම කරන්නට
කළාකරුවකු
අතින් ලැබෙනා
එයින් හිමි හුරු
කළා වූ ශාන්තිය
මට ලැබේවා

මහා කරුණාවෙන්
මහා කරුණාවෙන්
මහා කරුණාවෙන්
මහා කරුණාවෙන්

මලක් වන්නට
නොහැක හිමියනි
මිනිස් බව ලැබ
සිටින මා හට
මලක් අද ඔබ
දෙපා පාමුල
විඳින සිහිලස
නොමැත මා හට
මලක් වූ දා
මගේ ජීවය
ඔබේ පා මුල
පර වුනාවේ

නිවන් දුටු හිමි
රුවන් පිළිරුව
පමණි මට අද
ශේෂ වූයේ
හිමි දෙසූ බණ
අසා ඇති මුදු
ඇසූයේ හිමිගේ
හඬින් නොව
අනේපිඬු සිටු
පුතුට මෙන්
අනේ හිමියනි
මට ද දැන්
දෙසා වදහල
මැනවි මුදු බණ

මහා කරුණාවෙන්
මහා කරුණාවෙන්
මහා කරුණාවෙන්
මහා කරුණාවෙන්

මහා කරුණාවෙන්
මහා කරුණාවෙන්
මහා කරුණාවෙන්
මහා කරුණාවෙන්

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021