මුල ගී පද නියරේ පිය නගලා
F
T
P

නියරේ පිය නගලා ගී පද

නියරේ පිය නගලා
මැණිකේ ඔබ දුර එනවා
දැකලා වෙහෙස නිවී
සිත පිරුණා
හද සෙනෙහස දැණුනා
සිත පිරුණා
හද සෙනෙහස දැණුනා

රන් ගොයම් කරල් පීදෙන
ඔබේ දෙස නැමේ
රන් රුවක් වගේ ඈතින්
ඔබේ රුව මැවේ
ආදරේ දැනී මා හද
සෝ සුසුම් නිවේ
වාසනාව පා වෙලා ගියා

නියරේ පිය නගලා
මැණිකේ ඔබ දුර එනවා
දැකලා වෙහෙස නිවී
සිත පිරුණා
හද සෙනෙහස දැණුනා
සිත පිරුණා
හද සෙනෙහස දැණුනා

සුදු වතින් උයා මා වෙත
ඇඹුල ගෙන ඔයා
සෑමදා මෙසේ එනු මැන
මල් සිනා සලා
ආදරේ දැනී මා හද
සෝ සුසුම් නිවේ
වාසනාව පා වෙලා ගියා

නියරේ පිය නගලා
මැණිකේ ඔබ දුර එනවා
දැකලා වෙහෙස නිවී
සිත පිරුණා
හද සෙනෙහස දැණුනා
සිත පිරුණා
හද සෙනෙහස දැණුනා

සිත පිරුණා
හද සෙනෙහස දැණුනා
සිත පිරුණා
හද සෙනෙහස දැණුනා

ගීත ගායනය

සමන් ද සිල්වා
සමන් ද සිල්වා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

වර්නන් පෙරේරා

සංගීත නාද රටා

සමන් ද සිල්වා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021