මුල ගී පද නොදැක ඉන්න බෑ මට නම්
F
T
P

නොදැක ඉන්න බෑ මට නම් ගී පද

නොදැක ඉන්න බෑ මට නම් මගේ ආදරේ
නොලැබ ඉන්න බෑ තව නම් ඔබෙ ආදරේ
නොසිත ඉන්න බෑ මටනම් කිසිදා ළඳේ
නොවිඳ ඉන්න බෑ ඔබෙ ආදරේ

නොදැක ඉන්න බෑ මට නම් මගේ ආදරේ

පැහැදුල් කතා මතකේ වෙලා
දෙනුවන් තෙමා පියමන් කළා
පෙර පෑ සිනා පාවී ගියා මා හැර දමා
සිහිව එනවා ඔබ කී කතා මුළු රෑ පුරා
මතකේ දරා හිඳිමී සදා
මතකේ දරා හිඳිමී සදා

මිහිදුම් වලා සළුවෙන් වෙලා
පැතුමන් දරා රකිමී සදා
පෙර පෑ සිනා පූජා කළා අඳුරේ තියා
සඟවා දමා මේ වේදනා යළි එනතුරා
දිවියේ පුරා හිඳිමී බලා
දිවියේ පුරා හිඳිමී බලා

නොදැක ඉන්න බෑ මට නම් මගේ ආදරේ
නොලැබ ඉන්න බෑ තව නම් ඔබෙ ආදරේ
නොසිත ඉන්න බෑ මටනම් කිසිදා ළඳේ
නොවිඳ ඉන්න බෑ ඔබෙ ආදරේ
නොවිඳ ඉන්න බෑ ඔබෙ ආදරේ

ගීත ගායනය

රුවන් හෙට්ටිආරච්චි
රුවන් හෙට්ටිආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සජිත් විනෝද් චතුරංග ප්‍රනාන්දු

සංගීත නාද රටා

රාජ්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021