මුල ගී පද නොරිකො සං ආයෙ එන්න
F
T
P

නොරිකො සං ආයෙ එන්න ගී පද

නොරිකො සං ආයෙ එන්න
නොරිකො සං ආයෙ එන්න
සකුරා මල්
සුවඳ දැනෙනවා
සඳ විතරක්
පාර කියනවා
නුඹේ ඇසින් සඳ
රැස් විහිදෙනවා
නොරිකො සං ආයෙ එන්න

හිම කබාය නෑ උණුසුම්
නුඹේ උවන මට සැනසුම්
පාර දිගේ මල් හැළිලා
නුඹේ නමට අමතනවා
නුඹේ නමට අමතනවා

නොරිකො සං ආයෙ එන්න
නොරිකො සං ආයෙ එන්න
සකුරා මල්
සුවඳ දැනෙනවා
සඳ විතරක්
පාර කියනවා
නුඹේ ඇසින් සඳ
රැස් විහිදෙනවා
නොරිකො සං ආයෙ එන්න

සකේ බිංඳු බිංඳු පිරුණ
බඳුන දෙකට බෙදා ගන්න
හිතේ පිරුණ ආදර කවි
නුඹේ නමට යළි ගයන්න
නුඹේ නමට යළි ගයන්න

නොරිකො සං ආයෙ එන්න
නොරිකො සං ආයෙ එන්න
සකුරා මල්
සුවඳ දැනෙනවා
සඳ විතරක්
පාර කියනවා
නුඹේ ඇසින් සඳ
රැස් විහිදෙනවා
නොරිකො සං ආයෙ එන්න

ගීත ගායනය

දයාන් විතාරණ
දයාන් විතාරණ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

දිණිති දීපිකා

සංගීත නාද රටා

මහේෂ් විතාන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021