මුල ගී පද නුග සෙවනක් සේ ඔබට සෙවන සදන්නම් ළඳුනි
F
T
P

නුග සෙවනක් සේ ඔබට සෙවන සදන්නම් ළඳුනි ගී පද

නුග සෙවනක් සේ ඔබට
සෙවන සදන්නම් ළඳුනි
මඳ පවනක් සේ ඔබට
සිසිල සදන්නම් ළඳුනි

නුග සෙවනක් සේ ඔබට
සෙවන සදන්නම් ළඳුනි
මඳ පවනක් සේ ඔබට
සිසිල සදන්නම් ළඳුනි

ගංගාවකි මා සුනිමල්
පවසට ඉන් පැන් ලබන්න
ගංගාවකි මා සුනිමල්
පවසට ඉන් පැන් ලබන්න
මල් සුවඳකි මා මනකල්
මේ සුවඳින් සුවඳ වන්න

නුග සෙවනක් සේ ඔබට
සෙවන සදන්නම් ළඳුනි
මඳ පවනක් සේ ඔබට
සිසිල සදන්නම් ළඳුනි

සඳ පහණකි මා නිකැළැල්
අඳුරට ඉන් එළිය ගන්න
සඳ පහණකි මා නිකැළැල්
අඳුරට ඉන් එළිය ගන්න
ඔරුවක් වෙමි මම හැම කල්
දිවි සයුරින් එතෙර වන්න

නුග සෙවනක් සේ ඔබට
සෙවන සදන්නම් ළඳුනි
මඳ පවනක් සේ ඔබට
සිසිල සදන්නම් ළඳුනි

නුග සෙවනක් සේ ඔබට
සෙවන සදන්නම් ළඳුනි
මඳ පවනක් සේ ඔබට
සිසිල සදන්නම් ළඳුනි

ගීත ගායනය

සෝමතිලක ජයමහ
සෝමතිලක ජයමහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021