මුල ගී පද නුහුරු නෙතු දැල් ඉරා
F
T
P

නුහුරු නෙතු දැල් ඉරා ගී පද

නුහුරු නෙතු දැල් ඉරා
සිතක සිතුවම් වෙලා
මා පාරනා තරම්
ආදරේ හැඟුම් රහසේ

නාඳුනන ආදරේ
සෙනෙහෙ ලියකම් මවා
මම්මුලා වූ තරම්
ආදරේ හැඟුම් අහසේ

සිහින මානස විලේ
ගිලුණු ඉඳුවර කැකුළේ
මං දුරක වී බලා
හිඳිමි පිපෙන තුරා

පෙති මත අතුරා
සෙනෙහසක රටා
මම මම්මුලා වෙලා

සංහිඳුණු ජීවිතේ
දෙව් ලොවකි මං තලේ
පිපෙමි මම පෙති විදා
දිනෙක නුඹෙම වෙලා

දෝතින්ම නෙලා
සුරකිමි සැම දා
මගෙ ආදරෙන් වෙලා

නුහුරු නෙතු දැල් ඉරා
සිතක සිතුවම් වෙලා
මා පාරනා තරම්
ආදරේ හැඟුම් රහසේ

නාඳුනන ආදරේ
සෙනෙහෙ ලියකම් මවා
මම්මුලා වූ තරම්
ආදරේ හැඟුම් අහසේ

අහසේ
අහසේ
අහසේ

ගීත ගායනය

රයිනි චාරුකා ගුණතිලක
රයිනි චාරුකා ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

රුවන් හෙට්ටිආරච්චි
රුවන් හෙට්ටිආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අනෝමා විජේවර්ධන

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021